خولى پەرەپێدان و گەشەکردن بۆ کۆمپانیاکان

هاوبەشی پێبکە

خولى پەرەپێدان و گەشەکردن بۆ کۆمپانیاکان

هیوا فاوندهیشن بههاوبهشیی لهگهڵ كۆمپانیای ئهمریكی و جیهانیفرانكلین كۆڤی’، خولێكی ٣ ڕۆژهی بۆ فهرمانبهرانی كۆمپانیاكانی سلێمانی کردەوە كهتیایدا زیاد له‌ ١٠ كۆمپانیا و ٢٥ فهرمانبهر بهشدارییانكرد. خولهكهلهلایهن ڕاهێنهری بهریتانیستیڤ جێفریوترایهوهكهنێرراوی تایبهتی كۆمپانیاکە بوو. لە خولەکەدا ناوەرۆکى کتێبىحەوت خووەکەى کەسانى پێشەنگوەک پرۆگرام بەکارهێنرا.

فرانكلین كۆڤی كۆمپانیایهكی ئهمریكی و جیهانییهكهلە زیاتر لە ١٤٧ وڵاتی جیهاندا خولی تایبهت دەکاتەوە و بۆ یهكهم جارهبێنە سلێمانی و عێراق